Коледен Календар - Bulgaria Mall: правила и условия

For English press here.
1. Организатор на играта:
Организатор на Наградната игра “Коледен календар” от 1-ви до 25-ти Декември 2017 е „Мъркюри“ ЕАД, с ЕИК 131443482, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 69, ет.4, М.О.Л.: Майлс Самърфийлд.
http://www.bulgariamall.bg
2. Период на провеждане (Срок на Играта)
Наградната игра стартира на 01.12.2017 г. и продължава до 25.12.2017 г. включително. Организаторът запазва правото си да прекрати играта във всеки момент, като е длъжен да информира своевременно чрез електронно писмо участниците в нея, публикувано на следния уеб сайт: www.bulgariamall.bg. При прекратяване на играта или при технически неизправности Организаторът не носи отговорност пред участниците и не им дължи компенсации.
3. Дефиниции
Правилата на играта съдържат следните термини:
3.1. ОРГАНИЗАТОР: „Мъркюри“ ЕАД, с ЕИК 131443482
3.2. УЧАСТНИК: Може да участва Всеки дееспособен български гражданин (физическо лице), който има постоянен адрес в страната и има навършени 18 години към датата на приключване на играта. В играта нямат право да участват служители и членове на семействата на служителите на Организаторите и служители на 121 Агенция ООД.
3.3. Bulgaria Mall: Търговски Център Bulgaria Mall, гр. София, бул. България № 69
4. Участие в Играта:
Участието в играта се осъществява посредством мобилно устройство (телефон или таблет) и приложение, което може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store. “Коледен календар” използва технологията “добавена реалност”. Когато мобилното устройство бъде насочено към специално изградено за целта табло в Bulgaria Mall, то разпознава приложението, отваря поле със съответната дата и анимация индикира дали има печалба или не. В случай на печалба, приложението генерира код. Печелившият трябва да представи кода на промо екипа до края на работния ден за да получи ваучер за наградата си. В случай, че това не се случи, то кодът става невалиден.
5. Награди
Наградите са разнообразни и се предоставят от Организатора на играта.
5.1. Наградите се печелят на случаен принцип, като са разпределени предварително по равен брой за всеки ден. В случай, че в даден ден останат неспечелни награди, то те се преразпределят за следващите дни.
5.2. От всяко отделно устройство може да се играе само по веднъж в даден ден. Това не важи за таблетите, които са в хостесите с цел да подпомогнат участието в играта, на посетители, които нямат възможност да изтеглят приложението.
5.3. Ако посетителят спечели награда, той разбира са това веднага и трябва да отиде с кода, който е получил на бюро “Информация”, за да получи инструкции как да получи наградата си.
5.4. Част от наградите могат да представляват специална отстъпка при покупка от магазин в търговкия център. Предметните награди и наградите, представляващи отстъпка при покупка не могат да бъдат изплатени в брой.
5.5. Организаторът носи отговорност за организирането на играта и предоставянето на инфомация за получаване на наградите, но не носи отговорност за предоставянето на наградите от трети лица.
5.6. Печелившите кодове могат да бъдат разменяни срещу награда в рамките на играта, от 1ви до 25ти декември, включително.
6. Оповестяване на печеливш Участник
Ако посетителят спечели награда, той разбира за това веднага и трябва да отиде с кода, който е получил при промо екипа на Коледния Календар, за да получи инструкции как да получи наградата си.
7. Нарушения
7.1. Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща game@bulgariamall.bg. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани.
7.2. Последици от нарушенията: В случай, че бъде установено нарушение на настоящите правила по време на участие, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответният участник.
7.3. Изключване на участник: Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия за участие. Включително, но не само от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки неразрешени помощни средства или други манипулации, се опитват да спечелят наградата.
8. Правила на Наградната игра и тяхното обявяване.
Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 01.12.2017 г. на страницата на Bulgaria Mall: www.bulgariamall.bg; Организаторът запазва правото си да променя правилата на играта като промените ще бъдат обявени от Организатора на страницата на Bulgaria Mall преди да влязат в сила.
9. Защита и съхранение на личните данни
9.1. „Мъркюри“ ЕАД е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под № 122780.
9.2. Мобилното приложение не събира лични данни под никаква форма. Единствените данни, които се събират, са анонимен идентификатор на участника и статистически данни за употребата на приложението. Идентификаторът се използва за теглене на печеливши участници и получаване на награди.
9.3. Приложението използва услуги на трети лица за събиране на статистически данни. Събираните данни са анонимни и не могат да служат за разпознаване. Може да намерите правилата за събиране и обработване на данни на доставчика на услугата тук: Firebase Policy.
9.4. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организаторa до прекратяване на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Огранизатора.
9.5. Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора без допълнително възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.
9.6. Apple Inc. и Google Inc. не са участници, спонсори, организиратори или помощници в организацията и провеждането на играта по никакъв начин. Мобилното приложение е инструмент за участие и не ангажира Apple или Google по какъвто и да е начин.
Организаторът на играта, ясно посочено, е Bulgaria Mall.
10. Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” – в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.